FAIR PLAY 2000
Przedsiębiorstwo
"FAIR PLAY 2000"

medal
Zdobywca Złotego Medalu
"Eltarg 2002"

A A A

SVC

SVC - Kompensatory statyczne do poprawy jakości energii elektrycznej w sieciach przemysłowo-rozdzielczych W celu ograniczenia wpływu odbiorców zakłócających na jakość energii elektrycznej, a tym samym dla stabilizacji parametrów ją charakteryzujących można wykorzystać układy statycznych kompensatorów mocy biernej SVC (Static Var Compensator). W ogólnym przypadku są to układy zawierające dławiki lub / i kondensatory sterowane tyrystorowo włączane do węzła sieci elektroenergetycznej. Można je traktować jako równoległą regulowaną susceptancję. Tyrystory stanowią w obwodzie element łączeniowy.

Istotny wpływ na jakość energii mają odbiorcy eksploatujący odbiorniki nieliniowe.
Powodują one w sieciach zasilających:

 • odkształcenie prądów, a tym samym napięcia w węzłach sieci - wyższe harmoniczne
 • wahania napięcia na skutek szybkozmiennego poboru mocy mocy
 • zjawiska migotania światła
 • zapotrzebowanie na moc bierną

Powyższe problemy można wyeliminować z sieci stosując urządzenia SVC. Urządzenia projektowane są indywidualnie do każdego problemu klienta w oparciu o typowe komponenty.
Wiele z powyższych problemów może wystąpić jednocześnie. Optymalne rozwiązania opracowane są po przeprowadzanych analizach technicznych i ekonomicznych.

Zdjęcie przykładowego kompensatora SVC oferowanego przez firmę Taurus-Technic Sp. z o.o.PRZYKŁADOWO:

 1. Harmoniczne można wyeliminować poprzez filtry. Są to układy kondensatorowo-dławikowe, kondensatory dostarczają niezbędnej mocy biernej korygując współczynnik mocy, cały układ L-C redukuje harmoniczne do poziomu dopuszczalnego
 2. Wahania napięcia ogranicza się poprzez zastosowanie sterowanych tyrystorowo dławików i kondensatorów
 3. Zjawisko migotania światła z powodu szybko zmieniającego się obciążenia można rozwiązać poprzez tyrystorowo sterowane dławiki
 4. NIezrównoważone obciążenie mocą bierną można ograniczyć stosując tyrystorowo sterowane kondensatory i dławiki

W materiałach otrzymanych z NOKII zaprezentowano rozwiązanie do kompensacji pieca łukowego.
W stalowni przy użyciu SVC osiągnięto następującą poprawę:

 • wahania napięcia zmniejszono o 80 %
 • zwiększył się poziom napięcia
 • przy zwiększonym poziomie napięcia polepszyła się wydajność produkcji będąca wynikiem skróconego czasu topienia w piecach łukowych
 • zapewniono odpowiedni współczynnik mocy
 • ustabilizowano łuki w piecach w wyniku czego powstały oszczędności w zużyciu eletrod grafitowych
 • za pomocą filtrów zmniejszono do poziomu dopuszczalnego harmoniczne w sieci zasilającej wprowadzane przez piece łukowe

DANE WYMAGANE DO ZAPROJEKTOWANIA KOMPENSATORA

Kompensatory statyczne produkuje się indywidualnie - każdy odpowiada określonemu przeznaczeniu i korzyściom ekonomicznym.
Do zaprojektowania układu SVC potrzebne są następujące informacje:

 • schemat instalacji, do której kompensator ma być podłączony
 • moc zwarciowa w punkcie wspólnego łączenia i zakres ewentualnej zmiany
 • informacja o odchyleniach mocy biernej i/lub odpowiadającego obciążenia
 • szczegóły o istniejących harmonicznych (analiza parametrów sieciowych)
 • ograniczenia projektowe np. dopuszczalne wahania napięcia, dopuszczalny poziom harmonicznych, wymagania odnośnie mocy biernej i ewentualna prędkość sterowania
 • jakiekolwiek dodatkowe lub specjalne wymagania dotyczące kompensatora
 • warunki otoczenia

Układy kompensatorów mogą zawierać następujące elementy:

 • dławiki sterowane tyrystorowo TCR (Thyristor Controlled Reactors)
 • stałe baterie kondensatorów FC (Fixed Capacitor)
 • kondensatory załączone tyrystorowo TSC (Thyristor Switched Capacitor)

W praktyce występują różne rozwiązania kompensatorów, których własności znacznie się różnią.
Do najczęściej stosowanych układów należą:

 • kompensator ze stałą baterią kondensatorów i regulowanym prądem dławika typu FC/TCR
 • kompensatory z załączanymi skokowo stopniami baterii kondensatorów typu TSC
Układ kompensatora SVC oferowany przez firmę Taurus-Technic Sp. z o.o.Sterowanie i filtracja mocy biernej przy użyciu 4 stopniowej baterii tyrystorowej (TSC)

Układ kompensatora SVC oferowany przez firmę Taurus-Technic Sp. z o.o.

Sterowanie i filtracja przy użyciu SVC

Układ kompensatora SVC oferowany przez firmę Taurus-Technic Sp. z o.o.

SVC dla pieca łukowego - typowy schemat połączeń

Układ kompensatora SVC oferowany przez firmę Taurus-Technic Sp. z o.o.